PCU House

Client : Pracha Uthit   /   Area  : 780 Sq.m.   /   Location : Phaya Thai , Bangkok   /   Year : 2018